در جاوا اسکریپت

چطور تحریم نقشه گوگل را دور بزنیم

همانطور که در جریان هستید سال گذشته گوگل سرویس نقشه اش را برای ایران و مخصوصا دامنه های IR تحریم کرد.

در این روش با محدود کردن بررسی دامنه سایت توسط کتابخانه نقشه گوگل، از غیرفعال شدن نقشه جلوگیری می کنیم. کافی است لینک های callback را مسدود کنید تا گوگل مپ در وب سایت شما بدون مشکل اجرا شود.

همچنین با مسدود کردن لینک ها، محدودیت تعداد بازدید نیز برداشته می شود.

<script type="text/javascript">
	Object.defineProperty(HTMLScriptElement.prototype, "__src__", Object.getOwnPropertyDescriptor(HTMLScriptElement.prototype, "src"));
	Object.defineProperty(HTMLScriptElement.prototype, "src", {
		configurable: true,
		enumerable: true,
		get() {
			return this.__src__;
		},
		set(new_src) {
			if (!new_src || !(new_src.startsWith("https://maps.googleapis.com/maps/api/js/AuthenticationService.Authenticate") ||
							  new_src.startsWith("https://maps.googleapis.com/maps/api/js/QuotaService.RecordEvent")))
				this.__src__ = new_src;
		}
	});
</script>
<script src="https://maps.google.com/maps/api/js?key=&language=fa"></script>

ارسال نظر

دیدگاه